Artiklar

Artiklar  (klicka på rubrikerna)

Att bygga förtroende handlar inte om att putsa fasaden. Det handlar om kärnan i allt man gör och hur man gör det. Förtroende måste alltid förtjänas och är en mycket värdefull tillgång.

Styrningen inom offentlig sektor bygger på tankar från upplysningstiden men har inte lyckats hålla fast vid dess ideal om att vetande går före tro. Vi ser en framväxt av en trosbaserad styrning.

I takt med att offentlig sektor företagiseras ökar också organisationsegoismen. En risk är att det egna anseendet och identiteten kommer före organisationens syfte och uppdrag.

Definitioner till trots verkar effektivitet i offentlig sektor främst handla om att göra mer. Fler insatser och högre produktivitet. Men är det rätt synsätt i komplex verksamhet som består av tjänster?

De flesta större förändringsinitiativ misslyckas. Varför är det så? Nästan alla använder modeller och förändringsledningskoncept. Kan det finnas brister idessa eller beror det på något annat?

Kort om vad strategiskt tänkande handlar om.

Dagens styrning är ofta utformad för komplcerad verksamhet. Baserat på att allt går att förutse och styra. Men de flesta verksamheter är komplexa och går inte att styra och kontrollera fullt ut.

Dags att ifrågasätta den gamla programbudgeteringsmodellen som använts sedan 1960-talet?

Medskapande är något annat än att bjuda in kunden till den egna verksamheten. Enligt tjänstelogiken är kunden alltid en medskapare.

Co-written with Rex Arendsen and Sjoerd Goslinga. The article outlines a new business model for tax administration based on digitalisation and the notion that the world is complex.

Tillitsbaserad styrning är något positivt men bygger på felaktiga antaganden och missar det verkliga problemet.

Digitaliseringen av offentlig sektor går långsamt trots höga ambitioner och hårt arbete. En bidragande orsak kan vara ett alltför ensidigt fokus på effektivisering och för lite fokus på hur verksamheter behöver förändras i grunden.

Vår syn på organisationer och hur de bör styras präglas fortfarande av Frederick Taylors tankegångar. Nya tankemodeller behövs i modern tjänsteverksamhet.

Organisations are complex adaptive systems and should be treated as such. Complexity is needed in order to solve complex problems. Tools and models that assume the world is complicated won't work.

Om att se saker som de verkligen är. Kräver att man förändrar sina mentala modeller och baserar dessa på att världen är mer komplex än komplicerad.

Den digitala världen är annorlunda än den fysiska. Att gå från att hantera papper till att hantera information kräver nya verksamhetsmodeller. Det kräver också att gå från en varulogik till en tjänstelogik.

Teknik och samhällsstruktur har utvecklats betydligt de senaste 150 åren men vår syn på effektiva organisationer har inte utvecklats i samma takt. Nya tankemodeller behövs.

Komplexitet är det bästa som finns eftersom komplexa system är utmärkta problemlösningsmekanismer. Organisationer är, och bör ses som, komplexa adaptiva system.

Om organisationskultur och om hur kultur trumfar struktur samt något om varför "vi ska se över våra rutiner" alltid är fel svar.

Tillit behöver inte vara en motsats till kontroll. Tillit är något som förtjänas, inte något som delas ut. Tillitsbaserad styrning är ingen styrmodell och är egentligen ett olyckligt begrepp.